Bijzondere reisvoorwaarden NV K. LINSEN & ZOON / REISBUREAU BENELUX CARS

WIJ ZIJN LID VAN DE VVR, VLARA, FBAA DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN WORDEN OP EEN AANTAL PUNTEN AANGEVULD DOOR BIJZONDERE REISVOORWAARDEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR ELKE REISORGANISATOR, ZIE VOLGENDE TEKST

1. Inschrijving en betaling.

De inschrijving voor een reis kan enkel gebeuren door het ondertekenen van een bestelbon bij een erkend reisbureau. Iedere inschrijving gaat tevens gepaard met de betaling van een voorschot  ten belope van 30 % van de reissom, binnen de 8 dagen na reservatie. Bij niet-naleving van deze voorwaarden behouden wij het recht de reis te annuleren. Ten laatste 1 maand voor het vertrek moet het saldo vereffend zijn. Door deze inschrijving aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent er kennis van te hebben genomen. 

2. Reissom.

 • In de reissom zijn begrepen: de reis per luxe autocar zoals voorzien in het programma; de hotelkosten op basis van tweepersoonskamers; de maaltijden opgegeven in de brochure; de wegentaksen; plaatselijk verblijfstaksen; alle taksen en diensten in restaurants en hotels; BTW. De gepubliceerde prijzen werden berekend te goeder trouw volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen bekend op 01/11/08.
 • In de reissom zijn niet begrepen: toeslagen vermeld in de prijstabel; persoonlijke uitgaven; dranken, facultatieve uitstappen, spektakels;inkomgelden en boottochten; (tenzij anders vermeld). reis- en annulatieverzekering.
  Bij boeking van een meerdaagse reis wordt 15 € dossierkosten in rekening gebracht.
  Bij boeking van een pelgrimsreis bedragen de dossierskosten 25 €.
 • Gepubliceerde reissommen gelden steeds per persoon.
3. Kortingen.

- Voor kinderen 

- 3e en 4e persoon in een dubbel kamer:

4. Wijzigingen door de reiziger.

Bij iedere wijziging door de reiziger aan een definitief geboekt dossier worden wijzigingskosten aangerekend. Onder wijziging door de reiziger verstaan we: kamertype, opstapplaats, ver van ging van de reiziger, maaltijdregime, verzekering...
- Tot 8 dagen voor vertrekdatum: € 12 per persoon / - Minder dan 8 dagen voor vertrekdatum: € 25 per persoon
Wijzigen van 'verblijf' of 'andere afreisdatum' betekenen annulatiekosten zoals voorzien in artikel 5. hierna volgend.

5. Annulatie door de reiziger. 

Mocht u onverhoopt uw vakantie moeten annuleren, berekenen wij u de volgende kosten:

bij meerdaagse reizen:
Tot 90 dagen voor afreis: 10 % van de reissom en eventuele kosten die reeds gemaakt werden door reservatie van de reis
vanaf 89 dagen tot afreis: 100 % van de reissom
indien u een annulatie verzekering bij ons afsluit (7% van de eenheidsprijs), kan u zich tot ons wenden zodat wij uw reissom kunnen terugvorderen voor u (uitgezonderd de prijs van de annulatieverzekering en de dossierskosten)
bij dagreizen:
Tot 15 dagen voor vertrek kunt u kosteloos annuleren (tenzij er reeds kosten door ons gemaakt zijn voor uw reis zoals tickets of vooruitbetaling). Vanaf 14 dagen tot 8 dagen voor vertrek heeft u 50 % kosten. Vanaf 7 dagen voor vertrek rekenen wij 100 % kosten aan.
Annulatie nemen wij enkel aan via mail
info@beneluxcars.be 
Via voicemail of telefonisch kan u niet annuleren.
Heeft u zich ingeschreven voor een dagreis en u bent niet op de afhaalplaats aanwezig, ook dan worden 100% kosten aangerekend.  

6. Formaliteiten van de reiziger.

De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen-en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontacteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen door de reiziger. Gehandicapten die alleen reizen, worden verondersteld de reis op eigen krachten te kunnen maken. Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van de vereiste documenten of een eigen paspoort bezitten. Wanneer ze niet samen met het gezinshoofd of hun voogd reizen, moeten zij houder zijn van een gelegaliseerd attest waarbij deze hen toelating geeft voor de reis. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs.

7. Allerlei.

 • Opstapplaats.

De reiziger moet zich met zijn bagage op de opstapplaats aanbieden binnen de termijnen vastgesteld door de organisator (zie rubriek opstapplaatsen). De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit ’t niet naleven van deze regel.

 • Bagage : max. toegelaten bagage : 1 reiskoffer per persoon (afmetingen 60 cm 

  hoogte/25 cm breedte /75 cm lengte) en 1 handbagage. Let wel op! Een te grote handbagage gaat altijd ten koste van uw zitcomfort. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende host(ess) of chauffeur gevraagd te worden. 

  Gezien de reisorganisator buiten zijn wettelijke verplichtingen niet aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan reisgoed en persoonlijke voorwerpen, raden wij de reizigers aan om hiervoor een extra verzekering af te sluiten.

 • Opstap = afstap.

 • Klachtenregeling. Voor eventuele geschillen die niet via de geschillencommissie kunnen worden opgelost, zijn alleen de rechtbanken van Mol en/of Hasselt bevoegd.
 • Hoewel de prijzen in de programma’s met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren.
 • Dieren zijn niet toegelaten op onze autocars.
 • De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen. Deze autocar zal echter een minimale norm hebben van 3 of 4 sterren.
 • Afwijkingen inzake inrichting der autocar geven geen recht tot annulatie.
 • Tengevolge de nieuwe Europese Wetgeving op rijen rusttijden van chauffeurs, ingegaan op 01/04/2008, zijn kleine programmawijzigingen niet uitgesloten.
 • Minimum aantal deelnemers : Onder toepassing van artikel 11, 2°; a van de algemene reisvoorwaarden geldt voor autocarreizen een minimumbezetting van 25 personen.
 • Verzekering : vraag naar onze voorwaarden van  annulatie + reis- bijstandsverzekering. Wij raden al onze reizigers aan een bijkomende reis- bijstandsverzekering te onderschrijven.  Een verzekering kan niet worden afgesloten voor reizigers waarvan hun domicilie zich buiten de EU bevindt.